KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

           Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh số 03);

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 các trường PTDT Nội trú và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021-2022 (gọi tắt là Quyết định số 841);

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Giáo dục năm học 2021-2022;

Thực hiện công văn số 409/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2021.

 Trường THPT Lục Ngạn số 4 xây dựng Kế hoạch và thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Tuyển đúng đối tượng, chỉ tiêu theo kế hoạch đã được Sở GD&ĐT phê duyệt

          -Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế; đảm bảo công bằng, công khai, tiết kiệm và an toàn.

          - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          - Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo yêu cầu cho kỳ thi tuyển sinh; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh về kỳ thi; tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể phụ huynh được biết về các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT trong tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022.

          II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Lục Ngạn số 4 năm học 2021-2022

                           Số lớp: 10 lớp;          Số học sinh: 400 học sinh.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021.

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS những năm trước (đủ độ tuổi theo quy chế) có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang.

- Có trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Độ tuổi tuyển sinh xem tại mục 4 của Thông báo này);

- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Tuyển thẳng vào trường THPT các đối tượng sau:

 Thực hiện theo khoản 3 mục II (Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập) trong Quyết định số 841. Cụ thể như sau:

- Học sinh tốt nghiệp THCS các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện được đăng ký dự tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT trong huyện và tuyển theo địa bàn tuyển sinh của trường (căn cứ hộ khẩu thường trú của thí sinh);

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT;

- Nhà trường chỉ tuyển thẳng  các thí sinh theo địa bàn tuyển sinh của trường (căn cứ hộ khẩu thường trú của thí sinh);

- Học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế và có nguyện vọng đăng ký vào trường;

- Học sinh không có nguyện vọng dự tuyển thẳng được đăng ký tham gia thi tuyển vào lớp 10 các trường khác theo nguyện vọng.

3. Chế độ ưu tiên (thực hiện theo khoản 6 mục II trong Quyết định số 841)

- Cộng 2 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Cộng 1,5 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động, con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

+ Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “ Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Thí sinh có nhiều diện ưu tiên nêu trên chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

4. Độ tuổi tuyển sinh

 Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là: 15 tuổi (sinh năm 2006).

       Đối với Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.      

5. Phương thức tuyển sinh, môn thi, lịch thi

a) Phương thức: Thi tuyển 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Giáo dục công dân (GDCD).

          b) Hình thức thi:

           - Môn Ngữ văn: thi tự luận, thí sinh làm trên giấy thi.

       - Môn Toán: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút, hết thời gian 40
phút thí sinh nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm (trừ thời gian thu Phiếu trả lời trắc
nghiệm là 8 phút). Tổng thời gian từ khi tính giờ đến khi thu bài môn Toán là 128
phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

          - Môn tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút, hết thời
gian 45 phút thí sinh nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm (trừ thời gian thu Phiếu trả lời
trắc nghiệm là 8 phút). Tổng thời gian từ khi tính giờ đến khi thu bài môn tiếng
Anh là 68 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

- Môn GDCD: Thi trắc nghiệm, thí sinh làm trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

LỊCH THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022

          - Ngày thi: ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2021

          - Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề cho

thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

03/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

14 giờ 10

04/6/2021

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 50

07 giờ 55

8 giờ 00

GDCD

60 phút

09 giờ 20

09 giờ 25

09 giờ 30

6. Cách tính điểm, xét trúng tuyển

- Các môn thi được chấm  thang điểm 10 và được tính hệ số 01.

- Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán+ Điểm môn Tiếng Anh + GDCD+ Điểm ưu tiên (nếu có);

- Điểm xét trúng tuyển là tổng điểm ba bài thi theo thang điểm 10 được tính hệ số 01 (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng ưu tiên (nếu có). Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường hợp lấy điểm xét tuyển cao hơn thì thiếu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa, chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GD& ĐT xem xét, quyết định.

- Thứ tự ưu tiên xét tuyển sinh: Trường THPT Chuyên, PTDTNT, NV1, NV2.

7. Đăng ký dự thi và Hồ sơ

          a) Đăng ký dự thi

          - Mỗi thí sinh được đăng ký hai (02) nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10
THPT công lập. Trong đó nguyện vọng 1 (NV1) là nguyện vọng vào trường thí sinh đăng ký dự thi còn nguyện vọng 2 (NV2) thí sinh chỉ được đăng ký trên địa bàn huyện, thành phố (theo hộ khẩu thường trú) theo vùng tuyển của các trường THPT.

          - Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng (NV1, NV2 và
nguyện vọng vào các trường PTDTNT) thì thí sinh được cấp số phiếu tương ứng
với số nguyện vọng đăng ký
(VD: thí sinh có NV1, NV2 và nguyện vọng vào
trường PTDTNT thì được cấp 03 phiếu như nhau: 01 phiếu nộp tại trường đăng ký
dự thi, 01 phiếu thí sinh nộp tại trường PTDTNT còn 01 phiếu trường nơi thí sinh
đăng ký dự thi nộp về Sở (phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
.
          - Thời gian đăng ký dự thi: Nộp đơn đăng ký dự thi tại trường THPT ghi
NV1 từ ngày
12/5/2021 đến 15/5/2021.

          * Lưu ý: 

          + Thí sinh chỉ được đăng ký ở một (01) trường NV1;

          + Nếu thí sinh đăng ký hai (02) trường cùng NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.
          b) Hồ sơ thi

          + Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh có dán ảnh đóng dấu giáp lai
của trường THPT nơi học sinh đăng ký dự thi;

          + Giấy khai sinh (bản photocopy);

          + Bản chứng thực Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền
cấp (nếu có); Riêng xác nhận học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn số
1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành
phần dân tộc
;

          + Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã
tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành
án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật;

          + 01 ảnh mầu 4x6 cm kiểu chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh
ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS học sinh để dán vào thẻ dự thi. (Ảnh này thí sinh cho vào một bì thư ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, học sinh trường THCS bên ngoài bì thư đó).

*Chú ý: Nếu thí sinh có nhiều nguyện vọng, làm nhiều phiếu thì mỗi phiếu phải dán 01 ảnh.

          Lưu ý:

          - Tất cảc các loại hồ sơ trên thí sinh cho vào một túi hồ sơ, bên ngoài ghi rõ thành phần các loại hồ sơ để trong túi hồ sơ để CB thu hồ sơ kiểm tra. Sau khi nộp thí sinh ký vào biên bản nộp hồ sơ của CB thu hồ sơ); Các giấy tờ liên quan đến chế độ được hưởng ưu tiên, khuyến khích của thí sinh phải được nộp trước khi kỳ thi diễn ra, mọi giấy tờ liên quan đến quyền lợi của thí sinh nộp sau khi thi sẽ không được chấp nhận);

          - Nhà trường không nhận học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS của thí sinh dự thi.

8. Thời hạn nộp hồ sơ tại trường THPT Lục Ngạn số 4

- Từ ngày 05/05/2021 đến 08/05/2021: Học sinh đến trường nhận mẫu Phiếu đăng ký dự thi, một số mẫu giấy tờ liên quan, xem thông tin tuyển sinh và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh.

            - Nhận hồ sơ: Từ 7h00 ngày 12/5/2021  đến 16h30 ngày 16/5/2021 (có lịch cụ thể cho các trường).

9. Lệ phí tuyển sinh

Thí sinh phải nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định hiện hành.

10. Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ

10.1. Ngày 02/6/2021 (buổi chiều ):

- Từ 14 giờ 00: Thí sinh xem Số báo danh, phòng thi;

- Từ 15 giờ 30: Toàn thể thí sinh tập trung để nhận thẻ dự thi và dự khai mạc kỳ thi.

          10.2. Các ngày 03, 04/6/2021 : Thí sinh dự thi theo lịch:

          - Buổi sáng thí sinh có mặt trước cửa phòng thi từ 6 giờ 30 phút.

- Buổi chiều thí sinh có mặt trước cửa phòng thi từ 13 giờ 15 phút.

Chú ý: Ngày 10,11/6/2021 nhà trường ký xác nhận cho những học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường PTDT Nội trú  (không giải quyết các ngày khác).

          10.3. Ngày 15/6/2021: Học sinh xem kết quả thi trên trang Website của Sở GD&ĐT.

          10.4. 7h00, ngày 15/6/2021: Học sinh xem kết quả thi tại trường.

          10.5. Từ ngày từ 15/6 đến 20/6/2021: Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi (Học sinh đến trường nhận mẫu đơn phúc khảo, hoàn thiện và nộp đơn kèm theo lệ phí phúc khảo).

          10.6. Ngày 20/7/2021 : Công bố dự kiến điểm chuẩn.

10.7. Ngày 21/7/2021 : Thí sinh xem danh sách trúng tuyển  tại trường.

10.8. Ngày 01/8 đến ngày 05/8/2021: Thí sinh trúng tuyển đến nhập học

Hồ sơ nhập học gồm có:

1. Học bạ THCS (bản gốc );

2. Giấy khai sinh (bản sao);

3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản phô tô công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên  do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật.

10.9. Ngày tập trung nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm:

Đúng 7h00 ngày 15/8/2021 học sinh lớp 10 tập trung tại trường để nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Nhà trường tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể phụ huynh học sinh và học sinh THCS trên địa bàn vùng tuyển sinh về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường qua hình thức gửi thông báo về cho các trường THCS, UBND các xã, trên Website của nhà trường, qua học sinh đang học tại trường…;

          2. Ban tuyển sinh và tổ hướng dẫn hồ sơ chuẩn bị các điều kiện để làm tốt công tác phát hành, thu, nhập dữ liệu và kiểm tra hồ sơ;

          3. Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm cùng tham gia tuyên truyền về Kỳ thi tuyển sinh;

          4. Giao cho bộ phận phụ trách CSVC của Nhà trường chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Công lập năm học 2021-2022 của trường THPT Lục Ngạn số 4, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ phận, cá nhân liên hệ, trao đổi trực tiếp với Ban tuyển sinh của nhà trường để cùng giải quyết ./.

Nơi nhận:

 - Sở GD&ĐT Bắc Giang (b/c);

 - UBND huyện  Lục Ngạn (b/c);

 - Phòng GD&ĐT Lục Ngạn (p/hợp);

 - UBND các xã (t/b);

 - Các Trường THCS (t/b);

 - Lưu: VT.

Bản điện tử:

     Như trên.

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Nguyễn Khắc Khanh

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều