KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiện giỏi cấp trường Năm học 2021 - 2022

 

 

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiện giỏi cấp trường

Năm học 2021 - 2022

                                                               

 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh cấp trung học chu kỳ 2020-2024;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Trường THPT Lục Ngạn số 4 xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên  dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022 như sau:

           I. Mục đích, yêu cầu 

          1. Mục đích

- Lựa chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp cơ sở; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, đồ dùng thiết bị dạy học.

- Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, chủ nhiệm giỏi và đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học trong các nhà trường; đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học; qua đó có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lí, chỉ đạo.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng giáo viên cốt cán phục vụ cho hoạt động chuyên môn ở nhà trường và trên địa bàn tỉnh, nhất là trong quá trình thực hiện, triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

          - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Kết quả của Hội thi là cơ sở để giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường đủ điều kiện để tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh là căn cứ để xét danh hiệu thi đua giáo viên cuối năm.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

          2. Yêu cầu

2.1. Giáo viên dạy giỏi: Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Tổ chức với 02 nội dung thi: Thực hành dạy 01 tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi; Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

2.2. Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi:  Tổ chức với 02 nội dung thi: Thực hành 01 tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi; Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

 2.3. Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG DỰ THI

1. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

1.1. Nội dung, hình thức

a. Vòng 1 – Trình bày biện pháp

Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (giáo viên chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó, chi tiết mẫu phiếu đánh giá và mẫu trình bày giải pháp theo Phụ lục 1 và 2).

Ghi chú: Vòng 1 tiến hành theo 2 giai đoạn.

- Giai đoạn thứ nhất: Vòng sơ loại.

Giáo viên in 03 quyển biện pháp gửi kèm hồ sơ đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi (theo mẫu đính kèm).

- Giai đoạn thứ hai: Vòng trình bày.

Khi biện pháp của giáo viên đạt mức đạt tại vòng sơ loại, giáo viên trình bày biện pháp bằng hình thức trực tuyến. Nhà trường chuẩn bị điều kiện để giáo viên trình bầy trực tuyến trước Ban giám khảo qua hệ thống Microsoft Teams.

b. Vòng 2 – Thực hành tiết dạy

Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo tiết dạy từ Ban Tổ chức (qua địa chỉ mail nội bộ và mail cá nhân giáo viên dự thi) và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi (chi tiết theo Phụ lục 3);

1.2. Đối tượng, tiêu chuẩn

a. Đối tượng

Giáo viên tham gia Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường và tự nguyện tham gia Hội thi; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, có uy tín đối với đồng nghiệp và học sinh.

b. Tiêu chuẩn

- Đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

2. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

2.1. Nội dung, hình thức

a. Vòng 1 – Trình bày biện pháp

Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại trường. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

b. Vòng 2 – Thực hành tiết dạy

Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

2.2. Đối tượng, tiêu chuẩn

a. Đối tượng

Giáo viên tham gia Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm lớp tại trường và tự nguyện tham gia Hội thi; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, có uy tín đối với đồng nghiệp và học sinh.

b. Tiêu chuẩn

- Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

3. Số lượng tham gia Hội thi

- Theo đăng ký của giáo viên các tổ chuyên môn

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ THAM DỰ HỘI THI CẤP TRƯỜNG.

1. Thời gian, địa điểm:

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tổ chức trong HK1 năm học 2021-2022. Hội thi chia thành 01 đợt (chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm).

- Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được tổ chức trong HK1 năm học 2021-2022 (chi tiết theo Phụ lục 5 đính kèm).

2. Kinh phí tham dự hội thi

Nhà trường hỗ trợ kinh phí giáo viên tham gia Hội thi khi thấy cần thiết.

IV. CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI

1. Công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Giáo viên đạt danh hiệu GVDG, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được cấp giấy chứng nhận của Hiệu trưởng khi tham gia đủ 02 vòng nội dung của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, đồng thời phải đạt các yêu cầu sau:

- Mỗi vòng thi của 01 giáo viên tham dự Hội thi được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

- Đối với phần thực hành tiết dạy: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống (Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi).

- Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy: Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt. Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường: Được công nhận trong năm học 2021-2022.

3. Sử dụng kết quả Hội thi

- Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

- Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi sẽ được thông báo công khai đến toàn thể CBGV, sử dụng làm cơ sở đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo viên, là căn cứ xét thi đua, khen thưởng cuối năm học.

- Được khen thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Là điều kiện để xét các danh hiệu thi đua, dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

V. Ban giám khảo chấm thi

          - Giáo viên của nhà trường đạt giáo viên dạy cấp tỉnh trong chu kỳ 2016-2019 và những giáo viên có năng lực chuyên môn trong các tổ bộ môn đảm bảo mỗi nội dung giáo viên dự thi có 03 giám khảo chấm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phó hiệu trưởng.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết cho từng đợt thi, tham mưu với Hiệu trưởng thành lập Ban tổ chức Hội thi GVDG cấp trường, tổ chức Hội thi và đánh giá kết quả Hội thi, trao đổi rút kinh nghiệm đối với giáo viên tham dự.

- Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.

- In và cấp giấy chứng nhận GVDG cấp trường.

- Tổ chức nhân rộng những điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp, những kế hoạch bài dạy được đánh giá tốt lên trang Web của trường.

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt Hội thi.

2. Các tổ chuyên môn

- Tham gia tổ chức Hội thi GVDG cấp trường theo đúng Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT.

- Tổ trưởng các tổ chuyên môn triển khai Kế hoạch tới 100% giáo viên trong tổ, chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở GV tổ mình tham gia tốt các nội dung thi.

- Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên chủ động chuẩn bị chu đáo cho Hội thi

- TTCM lập hồ sơ đăng ký dự thi cấp trường: Các tổ chuyên môn cho giáo viên đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm). Nộp cho đ/c Trung chậm nhất ngày 22/10/2021 qua mail:

3. Đối với Công đoàn trường:        

Động viên giáo viên đăng ký tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, liên hệ đồng chid Trần Văn Trung để được giải đáp./.

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều